Financieel Jaarverslag 2015

Balans t/m 31-12-2015

Activa Pasiva
Kas 98,06
Bank-rekening-courant RABO 2.457,42
Bank-spaarrekening RABO 3.095,27
Nog te ontvangen bedragen 44,81
Nog te betalen bedragen 1.624,52
Eigen vermogen 4.071,04
Totaal 5.695,56 5.695,56

Winst- en Verliesrekening 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Verlies Winst
Loonkosten 19.494,24
Kosten Huisvestiging 5.089,72
Algemene Kosten Activiteiten 2.042,05
Specifieke Kosten Activiteiten 3.040,29
Deelnemersbijdragen Activiteiten 5.868,32
Donaties, sponsoring 1.275,49
Subsidie Gemeente NOP 23.000,00
Resultaat boekjaar 477,51
Totaal 30.143,81 30.143,81

Het boekjaar 2015 wordt financieel met een positief saldo van €477,51 afgesloten. Dit is een verrassend resultaat omdat het Vrouwencentrum Noordoostpolder onverwachts bij de Clubkas Campagne 2015 van de Rabobank aan het eind van het jaar 2015 nog het mooie bedrag van €595,49 mocht ontvangen. Zonder dit onverwachte bedrag zou het boekjaar 2015 met een klein verlies van €117,98 afgesloten zijn.

Het bestuur streeft er altijd naar om de directe kosten van de activiteiten te kunnen dekken uit de deelnemersbijdragen. De specifieke kosten voor de activiteiten kunnen direct aan één van de activiteiten toegewezen worden. Deze activiteiten waren in 2015 het eetcafé, de taallessen, de naailessen, de breigroep, de fietslessen, het inloopcafé en de markten. De algemene kosten voor de activiteiten bestaan uit bankkosten, kosten voor telefoon en internet, kopieer-, kantoor- en administratiekosten die voor het kunnen aanbieden van alle activiteiten gemaakt werden. Maar ook de loonkosten en de kosten voor de huisvestiging zijn nodig om alle activiteiten te kunnen organiseren en ruimte ervoor te kunnen bieden.

Het VNOP heeft bijdragen ontvangen van CDV Protestantse College, dankdag collecte, St. Pioniers van de Toekomst en zoals al bovengenoemd van de Rabobank in verband met de Clubkas Campagne 2015. Dit was in totaal €1.275,49.

Het VNOP is bijzonder blij met de door Mercatus geboden faciliteiten. Over en weer zijn er goede contacten. Het VNOP geeft aan op welke dagen het centrum bezet is. Op de overige dagen maakt Mercatus zelf ook af en toe gebruik van de ruimte en is het mogelijk voor maatschappelijke instanties om via Mercatus de ruimte voor een dagdeel te huren. De kosten voor de huisvestiging bestaan naast de huur ook nog uit schoonmaakkosten, kosten voor verzekeringen, kosten voor onderhoud van de inrichting en het inventaris en voor kleine aanschaffingen.

De totale kosten van loon en huisvestiging bedroegen samen al €24.583,96. Deze zijn in totaal al €1.583,96 hoger dan de subsidie van €23.000,00 van de gemeente Noordoostpolder. En in de toekomst zullen de loonkosten stijgen omdat de werkzaamheden van de coӧrdinator door het aanbieden van nog meer activiteiten uitgebreid worden en deze dan ook meer uren aan haar taken zal besteden. Alle andere vormen van inkomsten bestaan uit deelnemersbijdragen; hieruit blijkt dus weer dat VNOP sterk afhankelijk is van de complete toegewezen subsidie van €23.000,00.

Namens het bestuur van de Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder, Nijverheidstraat 30, 8301 AD Emmeloord, telefoon: 0629168976, internetsite: www.vrouwennop.nl, KvK-nummer: 39100515, RSIN: 818404644.

Cornelia Visser-Rittmann
-Penningmeester-
Voor vragen: E-Mail: corneliavisser@hotmail.com